Dobra Inwestycja - Programy Inwestycyjne
Zasady etyczne €uropean Federation of Financial Professionals

Preambuła

Zamiarem €uropean Federation of Financial Professional, w oparciu o curriculum ciągłego kształcenia, jest dążenie do stworzenia profesjonalnego i etycznego standardu dla zawodu doradcy finansowego w Europie.

Zasady etyczne €uropean Federation of Financial Professionals określają cechy postawy osobistej i zawodowej jakich oczekuje się od osób posiadających Certyfikat €uropean Federation of Financial Professionals.

Członkowie €FFP są zobowiązani do przedstawienia, na życzenie klienta, zasad etycznych oraz do wyjaśnienia znaczenia tych zasad.

Zasady etyczne

1. Uczciwość

Osoba posiadająca Uprawnienia wynikające z posiadania Certyfikatu musi, wykonując swą pracę, zawsze zachowywać się uczciwie.

- Uczciwość oznacza by zaufanie i oczekiwania klienta wobec osoby posiadającej Certyfikat zostały wypełnione poprzez działanie lub zaniechanie działania, nie tylko na papierze lecz również w rzeczywistości.
- Uczciwość oznacza nieskazitelność, otwartość, rzetelność. Niedopuszczalne jest ,w ramach korzystania z Uprawnień Certyfikatu, działanie na jego niekorzyść poprzez dążenie do osiągania wyłącznie osobistych korzyści.

2. Poufność

Osoba posiadająca Certyfikat jest zobowiązana do przestrzegania w swej pracy zasady całkowitej poufności.

Wynikające z realizacji posiadanych Uprawnień informacje muszą być traktowane jako absolutnie poufne. Każda informacja, która może zostać uznana za poufną, nie może być ujawniona lub przekazana dalej, chyba że osoba uprawniona wyraża na to zgodę lub ujawnienie informacji klienta jest wymagane w sposób obligatoryjny przez decyzję sądu lub inne procedury urzędowe.

3. Obiektywność

Osoba posiadająca Certyfikat jest zobowiązana wykonywać swe zadanie zawsze w sposób rzeczowy i obiektywny.

Obiektywność wymaga ścisłej rzeczowości jak również i bezstronności. Niezależnie od swej zawodowej pozycji oraz powierzonych zadań osoba, posiadająca Certyfikat, jest zobowiązana do zachowania obiektywności oraz unikania wszelkich odstępstw, które mogłyby doprowadzić do naruszenia zasad zawodu. Jeśli, z powodów osobistych lub w wyniku umownych powiązań, istnieją lub mogą zaistnieć okoliczności i zależności, które mogą z kolei ograniczyć obiektywność to osoba posiadająca Certyfikat jest zobowiązana do udzielenia zleceniodawcy pełnej informacji na temat takiego stanu rzeczy.

4. Neutralność

Osoba posiadająca Certyfikat jest zobowiązana do wypełniania swych zadań zawsze przy zachowaniu całkowitej neutralności.

- Neutralność oznacza bezstronność przy korzystaniu z Uprawnień. Ewentualne, istniejące lub powstałe w trakcie pracy konflikty interesów osoby posiadającej certyfikat i zleceniodawcy muszą być otwarcie przedstawione zarówno zleceniodawcy jak i innym Doradcom Finansowym oraz pracodawcom.
- Osobiste wyobrażenia, uprzedzenia oraz cele nie mogą wpływać na prezentowanie i zachowanie całkowitej neutralności.

5. Kompetencja

Osoba posiadająca Certyfikat jest zobowiązana do wykonywania swych zadań przy zachowaniu najwyższej fachowości.

- Musi ona dysponować odpowiednią dla danego stanu rzeczy fachową wiedzą, wymaganymi umiejętnościami jak również konieczną, osobistą i społeczną kompetencją.
- Poza tym osoba posiadająca Certyfikat musi dbać o to aby konieczną wiedzę fachową oraz inne umiejętności uaktualniać w sposób ustawiczny poprzez dalsze kształcenie i doskonalenie umiejętności.

6. Profesjonalizm

Osoba posiadająca Certyfikat jest zobowiązana do wykonywania swej pracy zawsze w sposób profesjonalny.

- Jest zobowiązana do stworzenia fachowego i technicznego zaplecza dla bezbłędnego wykonania zleconych zadań.
- Profesjonalizm oznacza również właściwą ocenę własnych umiejętności. Oznacza to posiadanie zdolności rozpoznawania wątpliwych przypadków oraz sytuacji krańcowych. W takich przypadkach korzystać należy z pomocy rzeczoznawcy jako osoby trzeciej lub zaniechać wykonania zadania.
- Osoba posiadająca Certyfikat ma obowiązek konstruktywnej współpracy z innymi Doradcami Finansowymi. Powinna ona reprezentować swą grupę zawodową z godnością, wzmacniając prestiż zawodu.

Copyright © 2005-2017 dobrainwestycja.info Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info
Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Nowoczesne przeglądarki Walcz ze spammerami! Ubuntu Linux Udostępnij
Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info