Aegon Invest One
Dobra Inwestycja - Programy Inwestycyjne
Główne korzyści


Programy Inwestycyjne AEGON to dostęp w ramach każdej oferty do kilkudziesięciu starannie dobranych, różnorodnych funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez kilka TFI. Alternatywa dla lokat bankowych, pojedynczych i parasolowych funduszy inwestycyjnych, forma polisy ubezpieczeniowej.

Programy Inwestycyjne AEGON


Fundusze inwestycyjne - efektywne inwestowanie
W ramach każdego programu inwestycyjnego AEGON masz dostęp do specjalnie dobranych krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych*, zarządzanych przez kilka renomowanych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i Instytucji Finansowych.
W ramach jednego programu masz możliwość inwestowania w fundusze inwestujące w różnych regionach świata, od Europy Zachodniej i USA po tzw. rynki wschodzące Azji, Ameryki Łacińskiej i Europy Wschodniej oraz rodzimy rynek polski.

Wybierasz zgodnie ze swoimi preferencjami fundusze o zróżnicowanym potencjale zysku i ryzyka. Możesz dowolnie podzielić swoje wpłaty pomiędzy oferowane fundusze, zmieniać alokację składki oraz przenosić oszczędności z jednych funduszy do innych.
Zwróć uwagę na fakt, że stopy zwrotu, jakie mogą osiągać dane fundusze zależą nie tylko od ich rodzaju, czy sytuacji rynkowej, ale także od zarządzającego funduszem.
Jeżeli możesz wybierać zarówno rodzaj funduszu, jak i TFI, które nim zarządza w ramach jednego produktu, to możesz znacznie zwiększyć rentowność inwestycji.
Zobacz: portfel dostępnych funduszy

Funkcja lokaty bankowej - pewność oszczędności
Sytuacja na rynku inwestycyjnym czasami bywa trudna tak, że żaden rodzaj funduszu inwestycyjnego nie może przynieść zysku. Wtedy masz do dyspozycji Fundusze Ochrony Kapitału, które zapewnią zysk bez względu na koniunkturę.
Taki zysk może być niewielki, lecz jednak zbliżony do przeciętnie oprocentowanej lokaty bankowej. Możesz wówczas bezpiecznie "przechować" swoje oszczędności, a kiedy sytuacja rynkowa stanie się lepsza powrócić do innych funduszy przynoszących większy zysk. Zauważ, że w ten sposób możesz planować strategię inwestycyjną w dowolnym czasie.

Ubezpieczenie - ochrona ubezpieczeniowa
Programy Inwestycyjne AEGON mają przede wszystkim inwestycyjny charakter, ale oferowane są w formie polisy ubezpieczeniowej(bez opłat znanych z tradycyjnych form ubezpieczenia). Dzięki czemu zyskujesz dodatkowe korzyści prawno-podatkowe niedostępne dla posiadaczy lokat bankowych lub osób bezpośrednio inwestujących w papiery wartościowe, czy fundusze inwestycyjne.
W ramach umowy podstawowej kapitał jest chroniony na wypadek śmierci inwestora.
Ponadto możesz jeszcze dokupić dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie NW lub terminowe na życie.
Zobacz: co zyskuje inwestor
Zobacz: dodatkowe umowy ubezpieczenia

Jawne koszty
Wszystkie produkty oferowane przez AEGON cechuje jawność i przejrzystość kosztów. Wyrazem tego jest wymienienie wszystkich opłat przed podpisaniem umowy oraz na polisie.

Stały dostęp do informacji o rachunku
Masz dostęp do salda i historii rachunku za pośrednictwem Internetu. Na bieżąco możesz śledzić efekt dokonanych przez siebie transakcji i operacji, bez wychodzenia z domu, czy biura.

Podatek od zysków kapitałowych

W przypadku Programów INwestycyjnych AEGON zryczałtowany podatek od dochodów kapitałowych (podatek Belki) jest naliczany dopiero w momencie wypłaty.
Cechy takiej nie ma lokata bankowa , w ramach której podatek od dochodu z niej otrzymanego jest pobierany już w chwili upływu terminu, na który została zawarta. Istotą korzyści jest więc to, że środki pieniężne, które w przypadku lokaty bankowej zostałyby po jej upływie pobrane jako podatek od dochodu kapitałowego, w Programie mogą nadal generować dochód aż do czasu ich wypłaty.

Warto również zaznaczyć, że w PIN AEGON podatek Belki nie występuje podczas przenoszenia środków z jednych funduszy do drugich, nawet jeśli te fundusze są zarządzane przez różne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Co więcej, podatek nie występuje przy przenoszeniu inwestycji do funduszy inwestujących w różnej walucie i na różnych rynkach świata.
Takiej korzyści nie mają Fundusze Parasolowe (reklamowane jako "hit inwestycyjny"), ponieważ w ich konstrukcji prawnej środki można przenosić bez podatku zaledwie pomiędzy kilkoma funduszami (zwykle po jednym funduszu z danego rodzaju), zarządzanych tylko przez jedno TFI.

W praktyce oznacza to, że w PIN AEGON masz większą możliwość niż w Funduszach Parasolowych dywersyfikacji portfela (kilkadziesiąt funduszy do dyspozycji, po kilka funduszy w każdym rodzaju, inwestujących na rynkach: polskim; europejskim; Ameryki Południowej i Azji, zarządzanych przez różne TFI) i optymalizacji zysku (z korzyściami podatkowymi).

Podatek od spadków i darowizn

Zgodnie z art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn podatkowi podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne oraz praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy, na wypadek jego śmierci. Takie sformułowanie ustawy wyklucza opodatkowanie powyższym podatkiem w przypadku:

Dla porównania dodać należy, że nieodpłatne przekazanie innej osobie środków zgromadzonych na rachunku bankowym podlega przedstawionemu obowiązkowi podatkowemu.

Wyłączenie z egzekucji sądowej 3/4 aktywów

Zgodnie z Rozp. Min. Finansów i Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986r. w sprawie określenia granic, w jakich świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej (Dz. U. z dnia 19 lipca 1986r.), świadczenia pieniężne z ubezpieczeń osobowych (tj. Programu), z wyłączeniem roszczeń alimentacyjnych, nie podlegają egzekucji sądowej w 3/4 częściach tych świadczeń. Dla porównania, wyłączeń tych nie stosuje się do lokat bankowych, z których wierzyciele, przy pomocy komornika, mogą dokonywać pełnej egzekucji roszczeń.

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą już teraz skontaktuj się przez Formularz kontaktowy
dzwoń na tel. stac.: (32) 292 53 47 lub wyślij SMS o treści Inwestycja na tel. kom.: 661 914 904

*W ramach produktów AEGON masz dostęp do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, które 100% swoich aktywów inwestują w odpowiadające im fundusze inwestycyjne.

Copyright © 2005-2017 dobrainwestycja.info Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Partner AEGON - Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info
Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Nowoczesne przeglądarki Walcz ze spammerami! Ubuntu Linux Udostępnij
Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Partner AEGON - Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info