Dobra Inwestycja - Programy Inwestycyjne
Podatek od zysków kapitałowych

Podatek od dochodów (zysków) kapitałowych, zwany potocznie podatkiem Belki (od nazwiska ministra finansów Marka Belki, który wprowadził ten podatek) jest zryczałtowanych podatkiem dochodowym. Stawka podatku wynosi 19% od osiągniętego dochodu i pobierana jest od wszystkich dochodów kapitałowych, czyli na przykład zysków z funduszy inwestycyjnych, akcji, dywidend, obligacji, lokat bankowych, czy rachunków oszczędnościowych. Najważniejsze uregulowania dotyczące podatku Belki znajdują się w art. 30a i 30b ustawy o podatku od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.

Podatek Belki trzeba zapłacić od każdej zrealizowanej inwestycji, ale nie zawsze w ten sam sposób. Obowiązek obliczenia i pobrania podatku z tytułu naliczonych odsetek z lokaty terminowej bądź konta oszczędnościowego należy do banku. Podobnie jest w przypadku funduszy inwestycyjnych – podatek oblicza i odprowadza TFI, a Klient otrzymuje dochód pomniejszony o kwotę należnego podatku, dzięki czemu nie musi wykazywać tego rodzaju dochodów w zeznaniu podatkowym.

Natomiast podatek od dochodów uzyskanych z inwestycji między innymi w akcje, kontrakty terminowe, obligacje lub kontrakty Forex Klient rozlicza samodzielnie, na podstawie dokumentu PIT-8C.

Od 31 marca 2012 r. zmieniają się zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania i podatku dla niektórych przychodów z kapitałów pieniężnych. Zmiana ta ma na celu likwidację opłacalności tzw. lokat antypodatkowych (antybelkowych) – lokat z codzienną kapitalizacją odsetek chroniących od tzw. podatku Belki.

Na odroczenie (tak długo, jak długo nie wypłacasz pieniędzy) zapłaty podatku Belki pozwalają Programy Inwestycyjne AEGON.. Ich funkcjonowanie opiera się na zgromadzeniu w jednym programie kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych funduszy(ze zróżnicowaną strategią inwestycyjną), pomiędzy którymi Klient może przemieszczać środki bez konieczności płacenia podatku Belki.
Dłużej pracujące pieniądze (umowa jest zawierana na czas nieokreślony) działają na korzyść Klienta (cały zysk, nie uszczuplony przez podatek pracuje dalej). Działanie takie nie jest możliwe w przypadku tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, gdzie każda zmiana funduszu wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku. Podatek Belki na lokatach bankowych jest pobierany automatycznie po zakończeniu okresu ich zapadalności (okresie na jaki zostały zawarte).

« wróć

Copyright © 2005-2017 dobrainwestycja.info Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info
Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Nowoczesne przeglądarki Walcz ze spammerami! Ubuntu Linux Udostępnij
Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info