Dobra Inwestycja - Programy Inwestycyjne
Uposażenie w polisach inwestycyjnych

Polisa inwestycyjna oferowana jest w formie Ubezpieczenia na Życie. Z takiej formy prawnej wynikają m.in. pewne korzyści prawne i podatkowe w sferze dziedziczenia zgromadzonych aktywów. W przypadku śmierci Ubezpieczonego osobą uprawnioną do przejęcia aktywów nazwanych w polisach Świadczeniem Ubezpieczeniowym w wysokości Sumy Ubezpieczenia lub Wartości Rachunku jest osoba uposażona.

Uposażony to osoba, którą ubezpieczający wyznaczył imiennie w umowie ubezpieczenia jako uprawnioną do otrzymania świadczenia. Ubezpieczający może wyznaczyć imiennie jedną lub kilka osób, jako uprawnionych do świadczenia. Za uprawnionych uważa się również osoby, których Ubezpieczający nie określił imiennie, ale z treści określenia wynika, o jakie osoby chodzi (np. Ubezpieczający wskazał w umowie ubezpieczenia dzieci, jako uprawnione).

Umowy ubezpieczenia mogą być zawierane w formule kiedy Ubezpieczający równa się Ubezpieczony lub kiedy Ubezpieczający jest inną osobą niż Ubezpieczony (tzw. ubezpieczenie na cudzy rachunek). W tym drugim przypadku Ubezpieczający może wskazać uposażonego tylko za zgodą Ubezpieczonego.

Ubezpieczony może wskazać jednego lub kilku dowolnie wybranych Uposażonych, uprawnionych do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego na wypadek jego śmierci. Nie ma żadnych ograniczeń w swobodzie wyznaczania Uposażonego, co oznacza, że Uposażonym może być każda osoba fizyczna, a nawet osoba prawna. W każdej chwili można zmienić osobę Uposażoną, wystarczy wypełnić wniosek o taką zmianę.

Jeżeli Uposażeni nie zostali wskazani, świadczenie ubezpieczeniowe otrzymują wyłącznie członkowie rodziny, w kolejności określonej w OWU, a te zwykle określają kolejność zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego:
1.Małżonek,
2.Dzieci w częściach równych,
3.Rodzice w częściach równych,
4.Rodzeństwo w częściach równych,
5.Pozostałe osoby będące spadkobiercami ubezpieczonego w częściach równych, z wyłączeniem gminy ostatniego miejsca zamieszkania i Skarbu Państwa.

Świadczenie z ubezpieczenia a prawo spadkowe.
Posiadanie polisy inwestycyjnej pozwala na "ucieczkę" od podatku od spadków i darowizn. Świadczenie zwolnione jest z tego podatku i nie jest wliczane do masy spadkowej, co sprawia, że otrzymanie świadczenia nie powoduje powstania dodatkowych kosztów oraz nie naraża Uposażonego na czasochłonne dochodzenie swoich praw w długotrwałym postępowaniu spadkowym. Ponadto w przypadku polis inwestycyjnych występuje brak obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn przy zmianie ubezpieczającego jako strony umowy ubezpieczenia.

Spadek a ubezpieczenie na życie
Suma ubezpieczenia nie należy do spadku po zmarłym ubezpieczonym. Oznacza to, że wskazana osoba Uposażona otrzyma pieniądze z polisy niezależnie od postępowania spadkowego (polisa jest wyłączona z tego postępowania, czyli w ogóle nie jest brana pod uwagę). Osoba Uposażona nie zapłaci również podatku od spadku.

Przykład:
Załóżmy, że masz rodzeństwo, Twój ojciec już od dłuższego czasu nie żyje. Twoja mama natomiast wskazała w swojej polisie Ciebie, jako jedynego uposażonego. W takim przypadku – po jej śmierci – otrzymasz 100% należnego świadczenia. Nie zapłacisz podatku od spadku z tego tytułu, a także nie będziesz miał obowiązku wypłaty zachowku rodzeństwu (polisa wyłączona jest z ustawy o spadkach i darowiznach).

Spadek a lokata bankowa oraz fundusz inwestycyjny
Środki zgromadzone w banku i w funduszu inwestycyjnym są dziedziczone na zasadach ogólnych prawa spadkowego. Nie wchodzą do spadku jedynie kwoty, które bank jest zobowiązany wypłacić na podstawie przepisów szczegółowych (m.in. koszty pogrzebu).

Środki z polisy inwestycyjnej na pokrycie podatku od spadków i darowizn odziedziczonych przedmiotów
Przykład:
Jeżeli posiadasz nieruchomości – np. dom lub działkę, w przypadku Twojej śmierci spadkobiercy (z wył. I grupy dziedziczenia) muszą zapłacić podatek od spadku, którego kwota może przewyższyć ich możliwości finansowe. Tu dobrym rozwiązaniem jest polisa inwestycyjna. Świadczenia wypłacane z tytułu umowy ubezpieczenia nie podlegają opodatkowaniu i mogą stanowić źródło pokrycia podatku spadkowego oraz ewentualnych roszczeń innych spadkobierców.

Warto pamiętać, że polisa na życie rządzi się odrębnymi prawami aniżeli inne środki wchodzące w skład masy spadkowej. Uposażonym w polisie może być każdy, niekoniecznie osoba, której ustawowo należy się spadek. Dlatego w przypadku ubezpieczenia na życie uposażony nie znaczy to samo co spadkobierca. Taka formuła prawna może okazać się szczególnie ważna dla osób, których nie łączą rodzinne lub formalne związki.

Programy Inwestycyjne AEGON są oparte na inwestowaniu w fundusze inwestycyjne, a mimo to zgromadzony tu kapitał w przypadku śmierci Ubezpieczonego (Inwestora) nie będzie podlegał prawu spadkowemu, ani podatkowi od spadków i darowizn, ponieważ inwestycja jest oferowana w formie polisy ubezpieczeniowej.

Warto również zauważyć, że w PIN AEGON w przypadku śmierci ubezpieczonego (inwestora) świadczeniem dla uposażonego jest suma ubezpieczenia określona jako suma wszystkich wymaganych wpłat bez względu na wartość rachunku (bez względu na wynik inwestowania - ochrona kapitału) lub wartość rachunku jeśli jest wyższa niż suma tych wpłat. W ten sposób chroniony jest kapitał własny ubezpieczonego przy ewentualnych stratach na rachunku inwestycyjnym lub zapewniona wypłata kapitału własnego i zysku.
Należy podkreślić, iż tego rodzaju ochrona kapitału na wypadek śmierci inwestora nie występuje w inwestycjach bezpośrednich w fundusze inwestycyjne, w banku, czy na giełdzie.

« wróć

Copyright © 2005-2017 dobrainwestycja.info Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info
Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Nowoczesne przeglądarki Walcz ze spammerami! Ubuntu Linux Udostępnij
Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info