Dobra Inwestycja - Programy Inwestycyjne
Stopa procentowa - stopa zwrotu

Stopa procentowa – miernik przychodu, jaki przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym.
Inaczej mówiąc stopa procentowa jest to wynagrodzenie dla właściciela kapitału za jego użyczenie danemu podmiotowi na określony czas. Wynagrodzenie to wyraża się zazwyczaj jako procent od pożyczonej sumy, mierzony w ujęciu rocznym (tzn. gdyby suma została pożyczona i zwrócona dokładnie po roku). Za udostępnienie na krótszy okres płaci się jedynie część tej sumy (miesiąc 1/12 rocznej stopy, kwartał 1/4 rocznej stopy, pół roku 1/2 rocznej stopy).
Przykłady:

W przypadku sektora bankowego mamy do czynienia ze stopami oficjalnymi banku centralnego (Narodowego Banku Polskiego) oraz rynkowymi (oprocentowanie kredytów i depozytów pomiędzy bankami). Występuje również pojęcie stopy nominalnej (oficjalne oprocentowanie) i realnej (oprocentowanie pomniejszone o podatek Belki i wartość inflacji).
Przykład:
Bank podaje oficjalne oprocentowanie lokaty rocznej np. w wys. 5,7% w stosunku rocznym (stopa nominalna).
Inflacja za ten rok wynosi np. 4,5%, a podatek Belki 19% osiągniętego zysku, więc stopa realna wyniesie 0,12%.

Przy wyliczaniu stóp procentowych kredytów i depozytów banki posługują się stopą podstawową (lub bazową).
Podstawowe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego są jednymi z narzędzi polityki monetarnej. Przy ich pomocy NBP wpływa na wysokość stóp procentowych rynku międzybankowego, a tym samym na oprocentowanie kredytów i depozytów w bankach komercyjnych.

Stopy procentowe ustala Rada Polityki Pieniężnej (organ Narodowego Banku Polskiego)
Obecnie podstawowe stopy procentowe NBP to:
Stopa referencyjna- minimalna rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych emitowanych przez NBP,
Jest to stopa po której banki są skłonne udzielić kredytu na rynku międzybankowym w danej walucie.
Do stóp referencyjnych należą stopy LIBOR, WIBOR, EURIBOR. Doliczając do nich marże banki wyznaczają oprocentowanie kredytu dla klienta.
Stopa lombardowa - oprocentowanie kredytu dla banku komercyjnego udzielonego pod zastaw papierów wartościowych,
Stopa depozytowa - oprocentowanie jednodniowych depozytów w NBP,
Stopa redyskonta weksli - cena po jakiej NBP "kupuje" od banków komercyjnych weksle.

W sferze inwestycyjnej wyrażenie stopy procentowej zastępujemy wyrażeniem stopa zwrotu (stopa dochodu).
Stopa dochodu (stopa zwrotu) jest to procentowa zmiana (wzrost lub spadek) wartości inwestycji w określonym czasie. W praktyce mamy do czynienia z rocznymi, kwartalnymi, miesięcznymi, tygodniowymi czy dziennymi stopami zwrotu.
Ogólnie biorąc możemy wyróżnić dwa rodzaje stóp zwrotu:

Zrealizowana stopa zwrotu jest oczywiście wartością znaną na zakończenie inwestycji. Natomiast wielkość oczekiwanej stopy zwrotu w momencie podejmowania decyzji o zainwestowaniu gotówki może być tylko wartością szacunkową, gdyż z przyszłością wiąże się niepewność. Jak wynika z samej nazwy oczekiwana stopa zwrotu mówi nam, jakiego dochodu powinniśmy się spodziewać w ciągu pewnego okresu. Do wyliczenia przewidywanej stopy zwrotu musimy wziąć pod uwagę szereg czynników, które wpłyną na jej wysokość, w tym ryzyko inwestycyjne, które może wystąpić.

W przypadku Programów Inwestycyjnych AEGON oczekiwana stopa zwrotu będzie zależeć szczególnie od:
Rodzaju programu inwestycyjnego.
Rodzaju funduszy inwestycyjnych wykorzystanych w określonym czasie.
Stosowanej strategii inwestycyjnej.
Czasu trwania inwestycji.

Warto zauważyć, że Programy Inwestycyjne AEGON można dostosować do każdej sytuacji rynkowej poprzez możliwość zmian funduszy inwestycyjnych. Zmian bezpłatnych i bez podatku Belki. Podatek Belki jest tu pobierany dopiero przy wypłatach kapitału.
Zobacz: Oferty Programów Inwestycyjnych

« wróć

Copyright © 2005-2017 dobrainwestycja.info Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info
Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Nowoczesne przeglądarki Walcz ze spammerami! Ubuntu Linux Udostępnij
Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info