Aegon Invest One
Dobra Inwestycja - Programy Inwestycyjne
Zasady Inwestowania w Programach Inwestycyjnych AEGON

I Wyznacz cel oszczędzania - określ przyszłe potrzeby finansowe.
Im wcześniej podejmiesz odpowiednie decyzje co do kształtu własnej polityki finansowej, im wcześniej zdefiniujesz cel swojego samodzielnego oszczędzania i podejmiesz kroki do jego realizacji tym łatwiej będzie Ci osiągnąć odpowiedni poziom dochodów w przyszłości. Zobacz: ilustrację przykładową
Warto podjąć te decyzje już dziś, nie zwlekając.
Wybierz: odpowiedni dla Ciebie Program Inwestycyjny

Kilka przykładowych celów oszczędzania poniżej:
» Emerytura
Obecny system emerytalny w Polsce skonstruowany został jako "trójfilarowy", gdzie dwa pierwsze filary są obowiązkowe, trzeci zaś dobrowolny. Symulacje wykazują, że wypłacane świadczenia z dwóch pierwszych filarów odpowiadać będą ok. 50% wysokości wynagrodzenia w momencie przejścia na emeryturę. Odpowiedzialność za własny los, za poziom Twojego życia w okresie emerytalnym spoczywa więc w Twoich rękach i niestety nie ma kredytów na ten cel.
» Mieszkanie
Aby kupić za 10-15 lat własne mieszkanie lub wybudować dom możesz to zrobić na dwa sposoby: za te 10-15 lat zaciągnąć kredyt i spłacać go przez następne 20-30 lat lub w ciągu 10-15 lat zgromadzić odpowiednią dla Ciebie sumę. W pierwszym przypadku jesteś kredytobiorcą, w drugim kredytodawcą dla siebie.
Która sytuacja jest dla Ciebie bardziej komfortowa?
» Studia Twoich dzieci
Zapewne zawsze chcesz zapewnić swoim dzieciom jak najlepszy start w dorosłe życie. Podstawą udanego startu jest odpowiednie wykształcenie. Wiesz o tym, że to kosztuje i niestety może kosztować jeszcze więcej niż dzisiaj.
Czy nie jest dobrze pomyśleć o tym wcześniej, zanim będziesz zmuszony do zaciągnięcia kosztownego kredytu na ten cel?
» Kredyt studencki
Jeśli jesteś studentem i zaciągnąłeś kredyt na studia z odroczoną spłatą w dwa lata po zakończeniu studiów, to możesz rozważyć zainwestowanie części wypłacanych rat kredytu w programie regularnego oszczędzania Multi PIN AEGON. Inwestując regularnie co miesiąc przez 5 lat z pewnością zgromadzisz kapitał, który pozwoli Ci szybciej spłacić kredyt.
» Zabezpieczenie spłaty kredytu
Polisy inwestycyjne AEGON mogą stanowić zabezpieczenie kredytu.
W tej sytuacji uposażonym jest bank udzielający kredytu. Dodatkowo Ubezpieczający, za zgodą AEGON, może ustalić, że prawo do częściowej i całkowitej wypłaty będzie przysługiwać bankowi, zaś zmiana alokacji i transfer środków będzie odbywać się pod warunkiem podpisania zlecenia łącznie przez Ubezpieczającego i bank.
Możesz zyskać podwójnie:
1.Zastaw pod zaciągany kredyt (relacja wartości inwestycji i kwoty zaciąganego kredytu jest tu istotna).
2. Inwestycja może pozwolić Ci na wcześniejszą spłatę kredytu w części lub nawet w całości.
Zaciągając kredyt realizujesz cele bieżące.
W programie inwestycyjnym budujesz rezerwę finansową.
» Rezerwa finansowa - bezpieczeństwo finansowe
W życiu zdarzają się różne nieprzewidziane okoliczności, które wymagają od Ciebie decyzji finansowych. Również podejmując różne decyzje inwestycyjne dobrze jest zadbać o odpowiednią dywersyfikację (rozproszenie) ewentualnego ryzyka poprzez utworzenie odpowiedniej rezerwy finansowej.
Czy nie warto asekurować się finansowo? Jeśli zaś masz już oszczędności, czy są one ulokowane w możliwie najkorzystniejszy sposób? Sprawdź: co możesz zyskać w Multi PIN AEGON Lokata

II Zapłać najpierw sobie i nie oszczędzaj na sobie samym!
Być może jak większość ludzi oszczędzasz w zły sposób. Próbując przez cały miesiąc ograniczać zarówno swoje wydatki, jak i potrzeby. Bez przerwy z czegoś rezygnujesz, a pod koniec miesiąca okazuje się, że i tak nic nie zostało. W gruncie rzeczy płacisz każdemu tylko nie sobie. Jeśli tak jest u Ciebie powinieneś więc najpierw płacić przede wszystkim samemu sobie. Zrób tak, żeby przynajmniej 10% Twojego miesięcznego wynagrodzenia trafiało na oddzielne konto.
Systematycznie i przez wiele lat inwestowane środki z tego konta powinny Cię doprowadzić do pokaźnego majątku! Sprawdź: w kalkulatorach.

III Zastanów się w co i jak inwestować
Każdą inwestycję można ocenić w kontekście: rentowności, płynności, ryzyka i czasu. Analizując różne możliwości inwestycyjne, od akcji przez obligacje, nieruchomości, waluty, złoto, aż po dzieła sztuki stwierdzić musimy, że dla inwestycji krótkoterminowych (do 2-3 lat) nie jesteśmy w stanie wskazać takiego rodzaju inwestycji, która w sposób zadowalający spełniałaby wspomniane kryteria. Jeśli jednak rozpatrzymy powyższe inwestycje w długim horyzoncie czasowym (min. 10 lat), to inwestycje w akcje wydają się charakteryzować największą elastycznością, ponieważ są płynne, ich rentowność z czasem powinna wraz z rozwojem gospodarki rosnąć, a tym samym ryzyko maleć. Ponieważ jednak żadna spółka nie może dać gwarancji ciągłego dynamicznego rozwoju, pewniejszym wyborem zdaje się być inwestowanie w fundusze akcyjne, w portfelu których znajduje się często nawet kilkadziesiąt spółek, a stałym zadaniem zarządzających jest taki ich dobór, aby przynosiły jak najlepsze zyski.

IV Zadbaj o rozproszenie ryzyka
Optymalnym dla drobnego inwestora sposobem oszczędzania jest fundusz inwestycyjny. Pozwala on uzyskać konieczny efekt rozproszenia ryzyka inwestycyjnego na wiele walorów, niwelując dzięki temu ryzyko strat. Dodatkowym ważnym elementem rozproszenia ryzyka jest różnorodność funduszy w ramach jednego produktu, co umożliwia większą alokację wpłat i przenoszenie środków na najkorzystniejsze w danym czasie fundusze. Patrz: Portfel Funduszy

V Wykorzystaj dźwignię czasu
"Zazwyczaj ludzie przeceniają to, co mogą zrobić w ciągu roku, a nie doceniają tego, co mogą osiągnąć w ciągu 10 lat".
Cytowane wyżej stwierdzenie jest w szczególny sposób prawdziwe w obszarze inwestowania. Działać tu może tzw. "magia procentu składanego" - mulitplikacja majątku poprzez reinwestowanie generowanych zysków, czyli dopisywanie zysku osiągniętego w danym roku do zysku w roku następnym. Zobacz: Efekt działania procentu składanego

VI Nie odkładaj decyzji w czasie
Często można spotkać postawę: "Jeszce nie teraz. Zacznę oszczędzać za rok lub klika lat, jak moja sytuacja się poprawi. Teraz mam ważniejsze potrzeby." To niewłaściwe spojrzenia na problem oszczędzania. Bardzo trudno jest "dogonić" płynący czas, nawet zwiększając obciążenia finansowe wysoką składką. Zobacz: Ilustrację przykładową

VII Inwestuj regularnie
Regularne inwestowanie pozwoli Ci na naturalne wykorzystanie "efektu uśredniania kosztów". Zjawisko to silnie podnosi atrakcyjność systematycznego oszczędzania, pozwalając na czerpanie korzyści z okresów spadku kursów na giełdzie. Efekt "uśredniania kosztów" sprawia, że wyniki osiągnięte przez regularne oszczędzanie w jednostki funduszy będą lepsze niż stopy zwrotu (roczne, kwartalne itd.) podawane przez fundusze inwestycyjne! Bardzo dobry sposób na ten rodzaj inwestowania możesz stosować szczególnie w Multi PIN AEGON. Zobacz także: Ilustrację przykładową

Wygoda
Dostęp do wielu funduszy zarządzanych przez renomowane Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych i instytucje finansowe daje możliwość wyboru odpowiadającego Twoim specyficznym potrzebom zestawu funduszy, w które będą inwestowane Twoje pieniądze.
Za pośrednictwem Internetu masz stały dostęp do rachunku. Tą drogą możesz składać zlecenia zmiany alokacji składki, transferu środków z jednych funduszy do drugich oraz przeglądać historię transakcji. Do dyspozycji masz również specjalną infolinię.

Inflacja
Oceniając realną wartość swoich oszczędności należy także wziąć pod uwagę poziom inflacji, który informuje o sile nabywczej pieniądza. Wartość inflacji, która kształtuje się obecnie na poziomie około 3%, nie jest już ani jedynym ani nawet głównym argumentem przemawiającym za koniecznością ochrony posiadanych oszczędności. Pamiętać jednak należy, że pieniądze muszą być inwestowane nie tylko w celu zwiększenia ich wartości, ale również dla uniknięcia strat.

Horyzont czasowy
Ryzyko inwestycyjne zależy nie tylko od rodzaju funduszu. Także od czasu, jaki pozostał Ci do momentu, w którym skorzystasz z oszczędności. Im dłużej pozwolisz pracować swoim pieniądzom, tym większą masz szansę na osiągnięcie swojego celu. Ten przedział czasowy jest nazywany horyzontem czasowym. Aby go określić powinieneś się zastanowić, kiedy będziesz potrzebował zainwestowanych pieniędzy.

Lokowanie oszczędności w fundusze powinno być inwestycją długo lub średnioterminową (przynajmniej 2-3 lata).
W szczególności jest to ważne w przypadku funduszy akcyjnych. Długi horyzont czasowy to okres powyżej 10 lat, średni zaś to 5 - 10 lat.

Aby ułatwić określenie horyzontu czasowego Twoich inwestycji odpowiedz na 2 pytania:

zysk i ryzyko
Zakres ryzyka inwestycyjnego w funduszach jest bardzo szeroki - od gwarantowanego zysku w funduszu gwarantowanym, poprzez niewielki poziom w funduszach rynku pieniężnego lub obligacji, niski w funduszach stabilnego wzrostu, średni w funduszach zrównoważonych do wysokiego w funduszach akcyjnych. Im wyższy spodziewany zysk tym ryzyko wyższe i odwrotnie.

Krótkie charakterystyki typów funduszy.

Fundusze Akcyjne (agresywne)
Inwestują nawet do 100% w akcje, natomiast najczęściej robią to w proporcji 80-90% akcje; 10-20% instrumenty bezpieczne. Ryzyko jest wysokie, z powodu możliwych znacznych wahań wartości jednostki. W długim horyzoncie czasu (co najmniej 5 lat) i tak średnio są bardziej opłacalne od innych typów funduszy. Czasami, mocno zwyżkują w krótkim okresie czasu, natomiast trudno to przewidzieć. Dobrze je kupić gdy są tanie (po dużych spadkach).

Fundusze Inwestycji Zagranicznych
Zarobić można na nich podwójnie - z jednej strony na faktycznym wzroście cen akcji największych spółek notowanych na giełdach zachodnich (USA, EUROPA), oraz na ryzyku kursowym, gdyż aby kupić akcje np. amerykańskie trzeba zamienić złotówki na dolary. Jeśli dolar później będzie mocniejszy, otrzymamy za akcje więcej złotówek. Ryzyko jednak podwójnie wysokie.

Fundusze Zrównoważone (mieszane)
Udział akcji w portfelu tych funduszy jest mniej więcej z założenia 50/50 z papierami dłużnymi, jednak w większości przypadków, zaangażowanie w akcje bywa większe niż 50%. Ryzyko związane z tymi funduszami jest średnio - wysokie, natomiast możliwość zysku jest znacznie większa w porównaniu do funduszy bezpiecznych i stabilnego wzrostu. Jeśli jest źle na rynku, fundusze nie spadają tak bardzo jak akcyjne, ale też w momencie hossy zyskują trochę mniej niż fundusze akcji.

Fundusze Aktywnej Alokacji
Fundusze te, mogą w zależności od koniunktury na rynku finansowym kierować środki pieniężne swoich klientów w miejsca gdzie najlepiej przyniosą zysk swoim właścicielom. Ich możliwości nie są tak ograniczone, jak w przypadku klasycznych funduszy, które mają zapisane w statucie że muszą zawsze mieć w portfelu np. co najmniej 40% akcji. Zarządzający takim funduszem mogą nawet zredukować ilość akcji do zera, jeśli jest bardzo źle, natomiast gdy jest dobrze mogą zwiększać ich ilość do udziału maksymalnego. Fundusze te są często nieprzewidywalne do końca, lecz w dużej mierze bardzo uważają aby nie stracić, więc w momencie krótkotrwałych wzrostów na giełdzie nie zyskują zbyt wiele, ponieważ nie zdążą się rozpędzić z zakupami. Niemniej, są nastawione na stabilny zysk, i mogą być w średnioterminowym okresie czasu poważną konkurencją dla funduszy zrównoważonych lub nawet akcyjnych.

Fundusze Stabilnego Wzrostu
Są odzwierciedleniem mieszania strategii bezpiecznej z trochę bardziej agresywną. Na ogół w takim funduszu znajduje się około 25-40% akcji, oraz 60-75% obligacji i innych bezpiecznych papierów dłużnych. Wahania cen jednostek są umiarkowanie małe. Tego typu fundusze w momencie, gdy jest źle na giełdzie zazwyczaj uchronią nasze pieniądze przed większą stratą, jednak gdy jest dobra koniunktura zyskują mniej niż fundusze zrównoważone.

Fundusze Obligacji (papierów dłużnych)
Operują głównie na rynku obligacji , bonów skarbowych, o terminie wykupu co najmniej rocznym. Choć zalicza się je do grupy funduszy tzw. bezpiecznych, zysk może być różny, w zależności od strategii firmy zarządzającej. Im więcej w takim funduszu obligacji długoterminowych, tym większe ryzyko krótkotrwałych wahań cen jednostki.

Fundusze Rynku Pieniężnego
Uznaje się je za bardzo bezpieczne. Inwestują do 100% w papiery dłużne skarbu państwa, których okres wymagalności (wykupu przez państwo) jest do roku. Niektóre z funduszy pieniężnych część z środków mogą ulokować w papiery komercyjne firm, na czym niewątpliwie zyskuje uczestnik funduszu. Ich zyskowność jest porównywalna z długoterminowymi lokatami w bankach, lecz może być nawet wyższa.

Fundusz Ochrony Kapitału AEGON Bessa
Unikatowy w Polsce Fundusz, który działa odwrotnie niż większość funduszy na rynku tzn. zarabia wtedy, gdy indeks WIG20 spada, a może przynosić starty, gdy indeks WIG20 wzrasta. Jest więc polecanym instrumentem w przypadku długotrwałego trendu spadkowego WIG 20. Ze względu na swoją specyfikę fundusz przeznaczony jest tylko dla doświadczonych inwestorów. Fundusz oferuje ochronę kapitału na poziomie 90% zainwestowanych środków w wyznaczonych okresach rocznych.

Fundusz Gwarantowany AEGON
Fundusz Gwarantowany AEGON jest to fundusz gwarantujący określoną minimalną stopę przyrostu wartości jednostki w bieżącym kwartale oraz roku. Z punktu widzenia ubezpieczonego lokata środków w ten fundusz jest zbliżona do terminowej lokaty bankowej. Jest on przeznaczony dla osób ceniących bezpieczeństwo i z góry określony zysk.

W Programach Inwestycyjnych AEGON możesz dysponować każdym z wyżej opisanych rodzajów funduszy zarządzanych przez kilka TFI i instytucji finansowych oraz przenosić środki z jednych funduszy do drugich. Bezpłatnie i bez podatku Belki, nawet pomiędzy funduszami z różnych TFI.

Zobacz: portfele dostępnych funduszy

Wyniki wybranych funduszy w Programach AegonStopa zwrotu
Dane na dzień 27.06.2017 r.
Nazwa funduszubież. rok1 rok3 lata5 lat
UFK-UniKorona Pieniężny (f. rynku pieniężnego) PLN2,38%3,50%8,07%19,95%
UFK-NN Globalny Długu Korporacyjnego (f. oblig. zagr.) PLN2,58%11,56%7,92%34,30%
UFK-NN Zrównoważony (f. mieszany) PLN10,20%19,48%15,61%38,55%
UFK-NN Akcji (f. akcji polskich) PLN16,59%36,57%22,16%53,45%
UFK-Franklin India (f. akcji rynku zagr.) PLN-hedged21,28%21,44%34,91%95,29%
UFK-PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (f. akcji sektor.) PLN15,25%39,73%56,63%114,73%
UFK- BlackRock Continental European Flexible (f. akcji) EUR15,39%27,88%35,56%108,02%
UFK-BlackRock Asian Dragon (f. akcji) USD18,34%28,98%20,69%67,88%

Historyczne wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników, które mogą się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W Programach Aegon można dostosować inwestycję do zmiennej (każdej) sytuacji na rynku poprzez możliwość bezpłatnego przenoszenia aktywów pomiędzy krajowymi i zagranicznymi funduszami.
Odpowiedni dobór funduszy pozwala w dowolnym czasie stosować różne strategie inwestycyjne.

*W ramach produktów AEGON masz dostęp do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, które 100% swoich aktywów inwestują w odpowiadające im fundusze inwestycyjne.

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą już teraz skontaktuj się przez Formularz kontaktowy
dzwoń na tel. stac.: (32) 292 53 47 lub wyślij SMS o treści Inwestycja na tel. kom.: 661 914 904

Copyright © 2005-2017 dobrainwestycja.info Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Partner AEGON - Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info
Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Nowoczesne przeglądarki Walcz ze spammerami! Ubuntu Linux Udostępnij
Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Partner AEGON - Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info